Recent Entries

Let's Read!

Wednesday, 21 December 2011

Refleksi 10 : Refleksi Keseluruhan

Kursus MPT1393 Web-Based Multimedia Development ini merupakan antara Kursus Elektif bagi menyempurnakan pengajian saya di dalam Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan). Pada mulanya, Kursus ini tidak ditawarkan pada semester ini. Sedangkan semester ini adalah semester akhir saya dan beberapa orang rakan yang lain. AlhamdulilLah, atas persetujuan Dr. Noraffandy bin Yahaya, beliau telah sudi untuk menjalankan Kursus ini walaupun semester sebelumnya ia telah dikendalikan oleh pensyarah lain. Terima kasih Dr. :)

Hasil Pembelajaran

Antara hasil pembelajaran bagi Kursus MPT1393 Web-Based Multimedia Development ini ialah pelajar dapat menentukan konsep pembangunan laman web pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaran (p&p), mengaplikasikan rekabentuk instruksional di dalam pembangunan laman web, menjalankan proses penilaian laman web yang telah dibangunkan dan merancang, memuatnaik dan menguruskan laman web yang telah dibangunkan di dalam web server.

Refleksi Keseluruhan

Proses pembangunan sebuah laman web bermula dengan pemilihan aplikasi perisian pembangunan laman web samada yang berbentuk LMS, CMS dan sebagainya. Antara contoh LMS ialah Moodle, Dokeos, Claroline dan sebagainya lagi. Antara contoh CMS pula ialah PHP, DotNet atau CFM (Cold Fusion).

Proses pembangunan laman web melibatkan 5 fasa yang utama iaitu fasa analisis, fasa rekabentuk, fasa pembangunan, fasa pelaksanaan dan fasa pengujian dan penilaian. Fasa analisis melibatkan proses mengenalpasti kehendak dan menyediakan keperluan sasaran pengguna. Ini demi memastikan laman web yang dibina itu dapat memenuhi kehendak pengguna serta bersesuaian dengan apa yang ingin disasarkan kepada pengguna laman web itu nanti.

Fasa rekabentuk pula melibatkan proses rekabentuk informasi, rekabentuk interaksi dan rekabentuk visual/ persembahan. Rekabentuk informasi melibatkan proses menentukan mesej yang ingin disampaikan, menentukan sasaran dan tujuan dan menentukan struktur bagi mesej yang ingin disampaikan. Di dalam fasa ini juga, di lakukan proses pemilihan teori pembelajaran dan strategi pembelajaran yang bersesuaian. Rekabentuk interaksi pula melibatkan proses merekabentuk elemen-elemen yang dapat memudahkan dan menarik perhatian pengguna seperti elemen organisasi contohnya banner, elemen navigasi contohnya pautan (link) dan elemen interaktiviti contohnya place finding. Manakala rekabentuk visual/ persembahan pula ialah proses memilih dan menentukan skema warna, font, grafik, kesan multimedia dan susun letak.

Fasa pembangunan pula melibatkan proses mengarang dan menghasilkan bahan pengajaran. Kerja-kerja pembangunan projek multimedia akan dilaksanakan mengikut spesifikasi keperluan yang dipersetujui. Setiap proses pembangunan akan diuji agar ia konsisten dan dapat beroperasi dengan berkesan.

Manakala fasa pelaksanaan pula melibatkan proses mengaplikasikan rekabentuk instruksional yang dibangunkan ke dalam dunia sebenar. Ia akan diuji kepada pengguna sebenar bagi mengenalpasti kesilapan semasa proses pembangunan dilaksanakan. Sekiranya berlaku kesilapan, pembaikan akan dilakukan sebelum ia diaplikasikan sepenuhnya kepada pengguna sasaran.

Fasa yang terakhir ialah fasa pengujian dan penilaian laman web. Ia melibatkan proses pengujian bagi memastikan web yang dibangunkan tidak mempunyai masalah dari segi teknikal serta isi kandungan.  Pengujian dijalankan di dalam 2 bentuk iaitu pengujian pembangunan daripada aspek fungsi, operasi, penyebaran dan penggodam dan pengujian penerimaaan yang melibatkan pengujian alpha/ beta, pengujian rakan (peer), pengujian kumpulan fokus dan pengujian kepenggunaan. Penilaian pula merupakan satu proses yang berlaku berterusan sewaktu membangunkan sesuatu projek. Penilaian adalah bahagian penting dalam perkembangan projek. Ia melibatkan proses penilaian formatif yang dilakukan sepanjang proses pembangunan perisian multimedia. Tujuannya adalah untuk menjamin laman web yang dibangunkan dapat memenuhi citarasa pengguna serta memenuhi objektif pembelajaran.  Ia juga melibatkan proses penilaian sumatif yang melibatkan rekabentuk pengujian yang spesifik sahaja yang memerlukan maklumbalas pengguna seperti isi kandungan, strategi dan lain-lain elemen multimedia. Ia dijalankan melalui instrumen temubual dan soal selidik.

Setelah itu, apa yang perlu dilakukan adalah untuk memilih web hosting sebagai storan bagi fail-fail yang telah dibina di dalam proses pembangunan laman web tersebut.

Projek Pembangunan  Laman Web

Di dalam Kursus ini, kami telah ditugaskan untuk membina sebuah laman web pembelajaran. Projek ini dilaksanakan secara berkumpulan. Kumpulan saya terdiri daripada Ayuni, Nor Faizah, Rajes dan saya sendiri.

Kami telah membangunkan sebuah laman web yang bertajuk "Mengimbangi Persamaan Kimia" bagi matapelajaran Kimia Tingkatan 4. Tajuk ini telah dipilih hasil kajian literatur yang mendapati miskonsepsi banyak berlaku dalam kalangan pelajar yang mengambil matapelajaran Kimia. Antara objektif pembangunan laman web ini ialah untuk mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap tajuk persamaan kimia yang kebiasaannya bersifat abstrak dan sukar dibayangkan dengan fikiran semata-mata. Kumpulan sasaran adalah pelajar Tingkatan 4 yang mengambil matapelajaran Kimia yang terdiri daripada pelajar aras rendah, sederhana dan tinggi. Teori pembelajaran yang digunapakai di dalam pembangunan laman web ini ialah Teori Behaviorisme dan Teori Konstruktivisme.

Kelebihan

Teori berkenaan dengan pembangunan laman web telah disampaikan secara menyeluruh daripada aktiviti memilih aplikasi perisian pembangunan laman web sehinggalah memuatnaik fail-fail yang telah dibangunkan ke dalam web hosting.

Kekurangan

Aktiviti praktikal pembangunan laman web tidak dilaksanakan di dalam kelas. Ia hanya dilakukan di dalam kumpulan dan dilaksanakan di luar kelas mengikut masa yang ditentukan oleh ahli-ahli kumpulan sendiri.

Cadangan Penambahbaikan

Pada masa akan datang diharap agar aktiviti praktikal pembangunan laman web dapat dilaksanakan di dalam kelas dengan peruntukan waktu yang tertentu. Dengan itu, pelajar berpeluang untuk merujuk terus kepada pensyarah segala masalah yang dihadapi di dalam proses pembangunan laman web tersebut.

Kesimpulan

AlhamdulilLah, Kursus ini telah dilaksanakan dengan sangat baik. Banyak input berguna berkaitan dengan proses pembangunan laman web pembelajaran telah diperoleh melalui Kursus ini. Laman web yang baik bukan sahaja yang menekankan aspek rekabentuk fizikalnya sahaja tetapi perlu juga menekankan aspek rekabentuk maklumat dan mesej yang ingin disampaikan. Ia merupakan matlamat sebenar di dalam pembangunan sebuah laman web itu iaitu untuk menyampaikan maklumat, mesej, informasi dan sebagainya lagi.

Refleksi 9 : Publishing Your Website

Di dalam proses membangunkan sebuah laman web beberapa fasa utama akan dilalui bermula dengan fasa analisis, fasa rekabentuk, fasa pembangunan, fasa pelaksanaan dan fasa penilaian. Setelah itu, apa yang perlu dilakukan adalah untuk memilih web hosting sebagai storan bagi fail-fail yang telah dibina di dalam proses pembangunan laman web tersebut. Antara perkara yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih web hosting yang baik ialah :

1. Uptime statistik

Uptime adalah perkara utama dalam pemilihan hosting. Secara mudahnya, uptime adalah kebolehan server hosting untuk sentiasa aktif 24 jam, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. Apabila sentiasa aktif, website atau blog kita juga akan aktif dan dapat dilayari. Kebanyakkan web hosting berbayar akan memberi jaminan sehingga 90% uptime kepada anda. Semakin tinggi uptime yang diberikan semakin bagus untuk dijadikan pilihan kepada hosting tersebut.

2. Backup file

Ini juga amat penting untuk keselamatan website/ blog. Adakah web hosting tersebut menawarkan servis backup data? Jika ya, ia amat bagus untuk anda menyimpan data jika berlaku sebarang masalah yang tidak diingini.

3. Perbandingan harga

Untuk tujuan perbandingan harga, anda boleh senaraikan beberapa web hosting yang mempunyai ciri-ciri kegemaran dan kemampuan anda. Senaraikan pro dan kontra servis yang akan anda dapat dan buat perbandingan harga. Pilih mengikut saiz hosting dan juga bandwidth.

4. Jenis laman web yang akan dibina

Sesetengah hosting meletakkan harga yang murah tetapi saiz hosting adalah kecil. Jika anda ingin membuat satu laman web berbentuk download dan upload, pakej tersebut adalah tidak sesuai. Ini kerana laman web download dan upload memerlukan saiz fail download yang besar dan juga bandwith yang tinggi kerana laman web sebegini memang menjadi pilihan pengguna internet. Keperluan laman web anda dan juga web hosting mestilah selari dan sesuai.
lk
Rujukan : Di sini

Wednesday, 14 December 2011

Refleksi 8 - Pengujian dan Penilaian Laman Web

Pengujian Laman Web

Pengujian perlu dilakukan bagi memastikan web yang dibangunkan tidak mempunyai masalah dari segi teknikal serta isi kandungan. Perlu diingat, sebelum sesuatu proses pengujian dilakukan anda perlu memperuntukkan satu jangka masa yang khusus bagi tujuan proses pengujian yang perlu dilalui sebelum pelancaran atau dimuat turun ke pelayan web. Anda perlu menetapkan satu jangka masa yang diperlukan bagi memperbetulkan kesilapan serta kekurangan yang dikesan selepas proses pengujian. Perlu diingat bahawa fasa pengujian ini adalah untuk menguji setiap fungsi dan masalah operasi, bukan untuk membuat sebarang perubahan pada isi kandungan atau fungsi.

Fasa-Fasa Pengujian Laman Web

1. Fasa Pengujian Pembangunan : Pengujian fungsi, pengujian operasi, pengujian penyebaran dan pengujian penggodam.

2. Pengujian Penerimaaan : Pengujian alpha/ beta, pengujian rakan (peer), pengujian kumpulan fokus dan pengujian kepenggunaan.

Penilaian Laman Web

Penilaian merupakan satu proses yang berlaku berterusan sewaktu membangunkan sesuatu projek. Penilaian adalah bahagian penting dalam perkembangan projek. Rangka kerja yang terpilih bergantung kepada tujuan dan persekitaran projek tersebut. Setiap bahan pengajaran dan pembelajaran harus dinilai untuk memastikan bahawa penggunaannya berkesan untuk tujuan ia dihasilkan.

Jenis-Jenis Penilaian Laman Web

1. Penilaian Formatif : Dilakukan sepanjang proses pembangunan perisian multimedia. Tujuannya adalah untuk menjamin laman web yang dibangunkan dapat memenuhi citarasa pengguna serta memenuhi objektif pembelajaran.

2. Penilaian Sumatif : Hanya melibatkan rekabentuk pengujian yang spesifik sahaja yang memerlukan maklumbalas pengguna seperti isi kandungan, strategi dan lain-lain elemen multimedia. Ia dijalankan melalui instrumen temubual dan soal selidik.

Tuesday, 6 December 2011

Web Development 7 : Pembentangan 40% Prototaip Laman Web

Pada minggu lepas, Rabu 30 November 2011
Kumpulan kami telah membentangkan hasil 40% prototaip laman web
Yang sedang kami bangunkan ini
Rumusan yang boleh dibuat, kekuatan terletak pada rekabentuk interaksi dan visual
Manakala untuk rekabentuk informasi
Masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki

Jom kita lihat apakah komen yang telah diberikan
Oleh Dr. Noraffandy bin Yahaya
Terhadap hasil 40% prototaip laman web bagi kumpulan kami ini
TQ Dr. atas komen membina yang telah diberikan